Menu
System pedagogiczny

Misja ochronki Sióstr Służebniczek:
1. Po pierwsze wychowanie
Chodzi o wychowanie integralne dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.

2. Na drugim miejscu dydaktyka
Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, i piękno, zatroskanych o dobro wspólne, i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i za innych w oparciu
o konkretne ideały i wzory osobowe czerpane z Biblii, historii, tradycji i współczesności.

3. Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych
i wychowawczych.

4. Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku.

5. Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

 


Edmund Bojanowski zawarł w koncepcji wychowawczej :

• Opis całości procesu wychowania dziecka od najmłodszych lat

• Zasady wychowania

• Konieczność uwzględniania indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

• Warunki zewnętrzne konieczne dla pełnego i harmonijnego rozwoju i wychowania małego dziecka w ochronce

• Zasady współdziałania i wspierania rodziców w procesie wychowania

 

Wizja ochronki Sióstr Służebniczek

Ochrona, czyli urzeczywistnienie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odrodzenia i zachowania tożsamości narodu.

 

Strefa rodziców
Wprowadź dane, aby zobaczyć zdjęcia.
Wydarzenia i aktualności
Słowo bł. Edmunda....

U dzieci nie ma więcej

formy niż treści, ale zupełna

równowaga obojga, nie ma pozorów