Menu
Koncepcja pracy

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
IM. BŁ.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
W KATOWICACH

 „Dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają.”

                                                             Bł. Edmund Bojanowski
I. POSŁANNICTWO PRZEDSZKOLA:
1. Pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu; uczestnictwo w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka.
2. Wprowadzenie dziecka w świat wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich w oparciu o koncepcję pedagogiczną błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, szczególnie poprzez:
- wychowanie do miłości człowieka,
- wychowanie do radości i do wdzięczności,
- wychowanie do pokornej służby,
- wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem i Matką Najświętszą,
- wychowanie do odpowiedzialnej i bezinteresownej miłości do siebie nawzajem,
- wychowanie poprzez tworzenie klimatu rodzinności i wspólnoty.
3. Kształtowanie postaw: miłości i przywiązania do Ojczyzny, poszanowania przyrody.
4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka: fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i duchowego - z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości, predyspozycji.
5. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w atmosferze miłości i troski.
Zadania te realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami dziecka), a także we współpracy z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi pracę przedszkola.
II. FUNDAMENTEM PRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA SĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE:
1. Bóg:
- Wychowanie do wiary i ufności.
- Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
- Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.
2. Człowiek:
- Wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
- Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.
- Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

 

3. Rodzina:
- Wychowanie do miłości i wdzięczności.
- Wychowanie do radości i bezinteresownej służby.
- Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
4. Ojczyzna:
- Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej.
- Wychowanie do poszanowania przyrody.
- Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie.
III. REALIZACJA ZADAŃ PRZEDSZKOLA:

1. Właściwa organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego.
2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci.
3. Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.
4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
5. Baza przedszkola, dostosowana do realizacji zadań programowych.
6.Tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku.

IV. OBSZARY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE PRACY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU:
1. Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
- Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej,
- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych,
- Poznanie i rozwijanie zmysłów.

2. Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:
- Rozwijanie procesów poznawczych,
- Kształtowanie wyobraźni,
- Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda),
- Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania,
- Rozwijanie talentów i zdolności.

3. Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych:
- Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,
- Kształtowanie sfery uczuciowej,
- Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych,
- Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich,
- Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i środowiskiem,
- Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych,
- Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych.

 

4. Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:
- Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
- Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
- Rozwijanie zainteresowań teatralnych,
- Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki,
- Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno-konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik.

5. Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:
- Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny,
- Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie,
- Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im konkretnej pomocy.

6. Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:
- Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych,
- Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym,
- Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym,
- Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne,
- Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego,
- Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania.

Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego jest przedszkolem katolickim, wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich, w oparciu o koncepcję pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego, z wykorzystaniem jego metod i środków wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

Strefa rodziców
Wprowadź dane, aby zobaczyć zdjęcia.
Wydarzenia i aktualności
Słowo bł. Edmunda....

I mi, mój Boże, ciężko, bardzo ciężko,

ale wolę ja mieć kłopot,

niż pozostawić kogoś w kłopocie